Praktijk voorwaarden

1. Behandeling
Een standaard behandeling duurt 60 minuten. Bij het intakegesprek kun je ook kiezen voor kortere behandelingen, dat dient wel duidelijk aangegeven te worden.
De duur van een behandeling is altijd inclusief 10-15 minuten voor de therapeut om de administratie bij te werken. Dus bij een standaardduur van 60 minuten, ben je 45-50 minuten binnen.
Meenemen bij het intakegesprek: legitimatiebewijs
Meenemen bij de vervolgbehandelingen: grote handdoek om op te liggen.
 
2. Afzeggen of verzetten van een afspraak
Afzeggen of verzetten dient minimaal 24 uur voor de behandeling te gebeuren, bij afzeggen of verzetten binnen 24 uur kan de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Afbericht binnen 24 uur dient altijd telefonisch op het praktijknummer te gebeuren. De tijd van inspreken of van het doorgeven aan de telefoniste geldt als afmeld-tijd. Niet (op tijd) afgezegde sessies moeten als zodanig op de factuur worden vermeld en worden dan ook niet door zorgverzekeraars vergoed!
 
3. Betaling
Je krijgt begin van iedere maand, de factuur over de voorgaande maand digitaal toegestuurd, tenzij anders afgesproken. Binnen 21 dagen na factuurdatum dient deze door jou betaald te zijn, óók als eventuele vergoeding van verzekeraar dan nog niet door jou ontvangen is. Als betaling na de wettelijke aanmaning uitblijft, wordt de vordering overgedragen aan het incassobureau, incassokosten komen voor rekening van de cliënt (bedragen minimaal 48 euro). Betaal op tijd en voorkom extra kosten! De behandeling kan worden opgeschort als de betaling de dag na het verstrijken van de betaaltermijn niet binnen is. Dit om te voorkomen dat het bedrag verder oploopt.
 
3. Vergoeding
Mocht achteraf blijken dat je verzekeraar niet (meer) vergoedt, dan vervalt je betalingsverplichting aan ons uiteraard niet. Wij weten veel over vergoeding, maar zijn niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke toekenning of hoogte daarvan. Meer over vergoedingen.
 
4. Verslaglegging en informatie aan derden / geheimhouding
We vallen onder het beroepsgeheim. Het informeren van huisarts/verwijzer gebeurt schriftelijk en alleen met jouw instemming. Verder overleg met derden gebeurt alleen in samenspraak en met jouw toestemming.
 
5. Beïndiging therapieproces
Beëindiging van het therapieproces wordt door jou of door de therapeut in het voorlaatste gesprek aangekondigd. Tijdens de laatste sessie vindt ook de evaluatie plaats.
 
6. Klachten
We zijn aangesloten bij een erkende geschillencommissie en vallen onder het tuchtrecht. Uiteraard nodigen we je uit om een klacht eerst met ons te bespreken zodat we er samen uit kunnen komen.
 
7. Wachtkamerbeleid
In verband met de aangrenzende behandelruimtes, zijn mobiele telefoongesprekken in de hal en in de wachtruimte niet toegestaan. Verzoek is om het in de wachtruimte en hal zo rustig mogelijk te houden.